Haber Personel Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

Bekçi Alımı Sınav Yönetmeliği Değişti

Bekçi Alımı Sınav Yönetmeliği Değişti
02 Nisan 2016 - 9:08 'de eklendi ve 3418 kez görüntülendi.

1966 tarihli Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınav yönetmeliği, 2 Nisan 2016 tarihi itibariyle değişti.

Değişiklik sırasında, 40 maddelik yönetmeliğin yarısı değişti.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınav Yönetmeliği, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununa dayanılarak yürürlüğe konulmuş bir Kanun… Bu Kanunun 7. maddesinde “Bekçiliğe giriş sınavla olur. Sınav şekil ve usulleri İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.” hükümleri yer almaktadır.

İşte İçişleri Bakanlığı bu hükme dayanarak 1966 yılında yürürlüğe koyduğu yönetmeliği 2 Nisan 2016 tarihi itibariyle değişmiştir.

2 Nisan 2016 tarihli değişiklikle, bekçi kadrolarına giriş sınavını düzenleyen maddeler yeniden ele alınmıştır. Bu düzenleme, Valiliklerin yakın bir zamanda bekçi alımına başlayacağını göstermektedir.

Zira yönetmeliğe göre ilanı Valilikler yapmakta, sözlü ve yazılı sınav uygulanmakta ve tüm süreci Valilikler yönetmektedir.

Bekçiliğe Giriş Sınav Yönetmeliğinin tam metni için tıklayın.

772 sayılı Kanun için tıklayın.

Değişikliğinin karşılaştırmalı maddelerini

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
Madde 3 – İl merkez ilçesi sınırları içindeki beldelerde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları, valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde diğer beldelerde kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır. MADDE 1 – 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 3 – İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları, valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde, diğer ilçelerde ise kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.”
Madde 10 – Sınav komisyonu illerde, vali tarafından tayin olunacak vali muavininin başkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarma kumandanı, özel idare müdürü ve milli eğitim müdürünün, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilçenin en büyük polis amiri ve jandarma kumandanı; özel idare memuru ve milli eğitim memurunun katılması ile kurulur.
Sözlü sınavlarda komisyona, illerde sağlık müdürü, ilçelerde var ise hükümet veya belediye tabibi de katılır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 10 – Sınav komisyonu illerde, vali tarafından tayin olunacak vali yardımcısınınbaşkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürlüğü personel şube müdürünün, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilçenin en büyük polis amiri ve jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve polis merkezi amirinin katılması ile kurulur.
Sözlü sınavlarda komisyona, bir doktor ve var ise bir psikolog da katılır.”
Madde 14 – Sözlü sınavda başarı gösterenler yazılı sınava tabi tutulurlar. MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14 – Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Adayın sözlü sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
Sözlü sınavda başarı gösterenler yazılı sınava tabi tutulurlar.”
Madde 16 – Sınav soruları Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt bilgisi ve Matematik derslerinden ilkokul seviyesinde tertip olunur. MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 16 – Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.”
Madde 17 – Sınav günü, sınav yerinde ve belli saatte, suallerin içinde bulunduğu kapalı ve mühürlü zarf komisyon başkanı tarafından komisyonun diğer üyeleri ve sınava katılanlar huzurunda açılır, sualler yazdırılırve cevaplandırmaları istenir. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, sualler yazdırılır” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 18 – Sınavda sorulan sualler ve verilecek cevaplar valilikçe önceden hazırlattırılan özel sınav kâğıdına yazılır.
Bu kâğıtlar sual sorulmadan önce dağıtılır ve sağ üst köşelerine hüviyetlerine ait bilgileri yazıp sınav sonunda kontrol edildikten sonra kapamaları bildirilir.
Sınav süresi iki saatten az olmamak üzere komisyonca tespit edilir ve sınava katılanlara duyurulur.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 18 – Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.”
Madde 19 – Sınava katılanların sınav kâğıtlarının herhangi bir yerine imza atmaları, işaret koymaları veya çeşitli renkli kalemlerle yazmaları yasaktır. Bu çeşit hareketlerde bulunanların kâğıtlarının geçerli sayılamayacağı komisyon başkanı tarafından sınava başlamadan evvel katılanlara bildirilir. Cevaplar, kurşun veya sabit kalem, mavi veya siyah mürekkepli kalemlerle yazılır. MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 22 – Belli saate sınava son verilir. Henüz yazmakta olanların kağıtları toplanır, evvelden verilmiş olanlarla birleştirilir ve hüviyetlerinin yazılı olduğu sağ üst köşelerinin kapanmış olup olmadığı kontrol edilir. Kapanmayanlar varsa kapattırıldıktan sonra kağıtlar zarflara konularak mühürlenir, zarfın üstü komisyon üyeleri tarafından imza edilir ve başkana teslim olunur. MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 22 – Belli saatte sınava son verilir. Henüz yazmakta olanların kâğıtları toplanır, evvelden verilmiş olanlarla birleştirilir, sonra kağıtlar zarflara konularak mühürlenir, zarfın üstü komisyon üyeleri tarafından imza edilir ve başkana teslim olunur.”
Madde 23 – Sınav komisyonu tarafından;
a) Sınavın yapılış günü ve saatlerini,
b) Kapalı ve mühürlü sual zarfının komisyon üyeleri ve sınava katılanlar huzurunda açıldığını,
c) Sınava girenlerin miktarını,
d) Sınava katılıp da kâğıt vermeyenler olursa bunların ad ve soyadlarını,
e) Sınav kâğıtlarının sağ üst köşelerinin kontrol edilip kapalı olmayanların kapattırıldığını,
f) Sınav kâğıtlarının zarflanıp mühürlendiğini ve imza edildiğini bildirir bir tutanak düzenlenir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 24 – Komisyonun yapacağı toplantıda sınav kâğıtlarının bulunduğu zarflar açılır ve kâğıtlar numaralandırılır. Sağ üst köşedeki yapıştırılmış kısma da kâğıt numarası yazıldıktan sonra bu kısımlar kesilerek saklanır. MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 24 – Yazılı sınav cevap kağıtları, sözlü sınav sonucunda düzenlenen tutanaklar ile sınav soru kitapçıkları ve sınavla ilgili diğer her türlü evrak, altı ay süreyle saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav evrakı, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir.”
Madde 25 – Sınav notları (10) on esasına göre verilir. Notlar aşağıda gösterilen değerleri ifade ederler.
10-9 Pekiyi
8-7 İyi
6-5 Orta
4-3 Zayıf
2-1 Pek zayıf
0 Boş
Kesirli not verilmez. Notların ortalaması alınırken çıkan yarım ve yarımdan büyük olan kesirler (1) bir sayılır. Yarımdan küçük olan kesirler nazara alınmaz.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 25 – Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.”
Madde 26 – Notların takdirinde sınav komisyonu üyelerinden başkası karışamaz.
Notlar komisyon üyelerince ortaklaşa takdir edilir. Anlaşmazlık halinde notlar ayrı ayrı verilecek ortalaması alınır. Bu durum, sınav kâğıdına kısa bir not halinde yazılır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 27 – Sınav kâğıtlarının not değerlendirilmesinin bitiminde verilen notlar kâğıtlardaki sıraya göre düzenlenecek listeye işlenir ve başarı gösterip göstermediği sıra karşısındaki ayrılmış kısma yazıldıktan sonra kâğıtlardan kesilerek ayrılan yapıştırılmış sağ üst köşeleri açılarak listenin ad ve soyadı hanesi doldurulur. Liste tamamlandıktan sonra komisyon başkan ve üyeleri tarafından imza olunur ve bu sonuç düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.
Ortalama (5) beş veya fazla not alanlar sınavda başarı göstermiş sayılır.
Komisyon en yüksek derece alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ve dereceleri yazılı ikinci bir liste düzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı (Aday listesi) ni geri kalan kısmı da (yedek aday listesi)ni teşkil eder.
Sınav sonuçları derhal ilan olunur.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 27 – Sınav kâğıtlarının not değerlendirilmesinin bitiminde verilen notlar kâğıtlardaki sıraya göre düzenlenecek listeye işlenir ve başarı gösterip göstermediği sıra karşısındaki ayrılmış kısma yazılır. Liste tamamlandıktan sonra komisyon başkan ve üyeleri tarafından imza olunur ve bu sonuç düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.
Komisyon en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı ikinci bir liste düzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesini teşkil eder.
Boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesi oluşturulurken yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.
Sınav sonuçları Valiliğin internet sitesinden ilan olunur.”
Madde 30 – Sınav sonucu kesindir. Notlar hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği gibi sınava girenlerin buna karşı itirazları kabul edilmez. MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 30 – Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.”
Madde 32 – Sınavlarla ilgili işlemler illerde emniyet müdürlüğünce ilçelerde mesleki amirliklerce yapılır. MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 32 – Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve sınavla ilgili diğer iş ve işlemler illerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından yürütülür. Ancak sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri kurumlar arası protokole bağlanarak milli eğitim müdürlüklerine de yaptırılabilir.”
Madde 33 – Aday listesine giren isteklilerin, mahalli mülkiye amirliğince boş bekçi kadrolarına aday olarak atanmalarında derece sırası esas alınır. MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 33 – Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine on beş iş günü içerisinde, en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını, ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.
Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Vali veya Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanırlar.
Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.”
Madde 34 – Derece sıralarına göre adaylığa kabul edilecek olanlardan, mahallin mülkiye amirliğince kendilerine yapılacak tebligat üzerine;
a) En yakın tam teşekküllü hastahaneden alınacak örneğine uygun sağlık kurul raporlarını,
b) Müddeti 6 ayı geçmeyen çiçek aşısı kağıtlarını,
c) 9×12 ölçüsünde iki adet boy fotoğraflarını,
tayini yapacak mülkiye amirliğine tevdi etmeleri sonunda sağlık bakımından bekçiliğe girmeğe elverişli olduğu anlaşılanlar vali veya kaymakamlıklarca bekçi adaylığına atanırlar.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 36 – Adaylığı kabul etmemek veya adaylıktan yahut bekçilikten istifa ve diğer sebeplerle ayrılmaları yüzünden boşalacak kadrolara, yedek aday listesinde sıra izlenerek, bekçi adayı tayin edilir. Ancak bu süre içinde bekçiliğe giriş niteliklerinden birini kaybettiği anlaşılanların adaylığa tayinleri yapılamaz ve bu gibilerin sırası atlanarak sonra gelene geçilir.
İsteklilerin birinci fıkra gereğince adaylığa tayinlerinde esas alınan yedek aday listesi yeni bir sınavın yapılacağının ilan olunduğu tarihte; yeni bir sınav yapılmamış ise önceki yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren iki yıl geçmekle hükümsüz sayılır. Belirtilen tarihlerden sonra yedek aday listesine göre bekçi adaylığına tayin yapılamayacağı gibi listede adı bulanan istekliler de herhangi bir hak iddia edemezler. Bu gibilerin sonraki sınava girme hakları saklıdır.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki yıl” ibaresi “altı ay” olarak değiştirilmiştir.
Madde 38 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde, bekçi kadrolarında mevcut münhalleri doldurmak maksadiyle ve bu Yönetmelikte gösterilen şekil ve usullere göre yapılacak giriş sınavlarında, bir defaya mahsus olmak üzere Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki bir aylık süre uygulanmaz. MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29672

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 • MADDE 1 – 10/10/1966 tarihli ve 12422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 3 – İl merkez ilçesi sınırları içinde çalıştırılmak üzere bekçi adaylığına alınacaklar için giriş sınavları, valilikçe uygun görülen tarihte il merkezinde, diğer ilçelerde ise kaymakamlıkça uygun görülen tarihte ilçe merkezinde yapılır.”
 • MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 10 – Sınav komisyonu illerde, vali tarafından tayin olunacak vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürlüğü personel şube müdürünün, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilçenin en büyük polis amiri ve jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve polis merkezi amirinin katılması ile kurulur.

Sözlü sınavlarda komisyona, bir doktor ve var ise bir psikolog da katılır.”

 • MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 14 – Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Adayın sözlü sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
 • Sözlü sınavda başarı gösterenler yazılı sınava tabi tutulurlar.”
 • MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 16 – Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.”
 • MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, sualler yazdırılır” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 18 – Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.”
 • MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 22 – Belli saatte sınava son verilir. Henüz yazmakta olanların kağıtları toplanır, evvelden verilmiş olanlarla birleştirilir, sonra kağıtlar zarflara konularak mühürlenir, zarfın üstü komisyon üyeleri tarafından imza edilir ve başkana teslim olunur.”
 • MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 24 – Yazılı sınav cevap kağıtları, sözlü sınav sonucunda düzenlenen tutanaklar ile sınav soru kitapçıkları ve sınavla ilgili diğer her türlü evrak, altı ay süreyle saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav evrakı, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir.”
 • MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 25 – Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.”
 • MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 27 – Sınav kağıtlarının not değerlendirilmesinin bitiminde verilen notlar kağıtlardaki sıraya göre düzenlenecek listeye işlenir ve başarı gösterip göstermediği sıra karşısındaki ayrılmış kısma yazılır. Liste tamamlandıktan sonra komisyon başkan ve üyeleri tarafından imza olunur ve bu sonuç düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.

Komisyon en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı ikinci bir liste düzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı dSayfalara yedek aday listesini teşkil eder.

Boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesi oluşturulurken yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.

Sınav sonuçları Valiliğin internet sitesinden ilan olunur.”

 • MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 30 – Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.”
 • MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 32 – Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve sınavla ilgili diğer iş ve işlemler illerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından yürütülür. Ancak sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri kurumlar arası protokole bağlanarak milli eğitim müdürlüklerine de yaptırılabilir.”
 • MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Madde 33 – Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine on beş iş günü içerisinde, en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını, ilgili emniyet birimlerine teslim ederler.

Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Vali veya Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanırlar.

Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.”

 • MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki yıl” ibaresi “altı ay” olarak değiştirilmiştir.
 • MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

18 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro kararnamesiyle, Emniyet’e 2.234 adet Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu verilmişti.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort