Haber Personel  Akademik Personel KPSS YGS YÖKDİL YDS ALES

ÖSYM Başkanlığı İçin Sunucu Alımı İşi

ÖSYM Başkanlığı İçin Sunucu Alımı İşi
04 Mayıs 2016 - 9:32 'de eklendi ve 698 kez görüntülendi.

İHALE İLANI

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI İÇİN

SUNUCU ALIMI İŞİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bünyesinde yapılan iş ve işlemlerde kullanılmak üzere farklı tiplerde ve adetlerde sunucu alımı işi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/146810

1. İdarenin

a) Adı              :ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi         :Üniversiteler Mah. Prof.Dr.İhsan Doğramacı Bulvarı 06800 Bilkent
ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası   : 0312 2988156 – 03122988805

2. İhale konusu malın

a) Adı: Sunucu alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 3 Kalem (16 adet) Mal Alımı

 

Sıra No Malın adı Birimi Miktarı
1 Tip-1 Sunucu Adet 2
2 Tip-2 Sunucu Adet 7
3 Tip-3 Sunucu Adet 7

 

c) Teslim yeri: Üniversiteler Mah. Prof.Dr.İhsan Doğramacı Bulvarı 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA adresinde bulunan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Merkez binası.

ç)Teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer         : ÖSYM Başkanlığı Toplantı Salonu Bilkent/ANKARA

b) Tarihi ve saati         : 17.05.2016   – 09:30

c) Uygulanacak Usul   : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesine göre açık ihale usulü.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek sunucular, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, CE Conformity of Europe standartlarından bir tanesini destekleyecek, üretici firma tarafından belgelenecek ve buna ilişkin belge teklif ile birlikte sunulacaktır.

4.3.3. Teknik şartnamenin bütün maddelerine sırası ile teknik açıdan değerler içeren açıklayıcı cevaplar verilecek, cevaplandırılmamış madde kalmayacaktır. Teknik şartname cevaplarında, varsa teknik dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları referans olarak gösterilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü sunucu satışını yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü  Bilkent/Ankara” adresinde ücretsiz görülebilir ve 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü Bilkent /Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek olup; kısmi veya alternatif teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. İdare, bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Kısmi veya alternatif teklif verilemez.

14. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
kartal escort pendik escort